Top
Konkursy kryminalistyczne Weź udział, rozwijaj się
i zdobywaj fantastyczne nagrody!
zgłaszam się!
KONKURS NA NAJLEPSZĄ PUBLIKACJĘ DO CZASOPISMA NAUKOWEGO „WIEDZA KRYMINALISTYCZNA”.
30.06.2016 - 06.05.2017

REGULAMIN KONKURSU

§1
CEL KONKURSU

 1. Cele konkursu to pogłębianie wiedzy oraz popularyzowanie i rozwijanie zainteresowań naukowych z zakresu kryminalistyki.
 2. Założenia konkursu to wybranie i nagrodzenie najlepszych publikacji naukowych, a także wspieranie ich autorów na drodze do dalszego rozwoju.

§2
ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest portal Kryminalistyka.

§3
ADRESACI KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.

§4
TEMATYKA PUBLIKACJI

 1. Artykuły zgłaszane do konkursu muszą być pracami naukowymi z zakresu szeroko pojętej kryminalistyki.
 2. Prace nadsyłane na konkurs powinny się charakteryzować:
 • wysokim poziomem naukowym;
 • odkrywczością założeń i wagą wyników;
 • oryginalnością ujęcia;
 • integralnością tematyki i formy;
 • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

§5
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie:
 1. prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz umowy na adres siedziby SIK;
 2. publikacji naukowej zgodnej z zasadami redakcyjnymi czasopisma „Wiedza Kryminalistyczna”;
 1. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: konkurs@kryminalistyka.org.pl z dopiskiem: Konkurs na najlepszą publikację naukową.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 6 maja 2017 roku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza termin określony w pkt. 3, o czym poinformuje uczestników konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.kryminalistyka.org.pl.
 4. Praca konkursowa musi być przesłana w formacie źródłowym, który umożliwia jej ewentualną modyfikację (DOC, DOCX).
 5. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako zgłoszenie projektu na konkurs, co jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z regulaminem, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U., nr 133, poz. 883).

§6
KOMISJA KONKURSOWA

 1. Artykuły będą oceniane przez radę naukową czasopisma „Wiedza Kryminalistyczna”. W skład komisji konkursowej wejdą m.in. pracownicy uczelni wyższych i instytucji naukowych w Polsce, posiadający stopień naukowy doktora lub wyższy, cieszący się uznaniem i autorytetem w polskim środowisku kryminalistycznym. Będą oni oceniali publikacje pod kątem ich wartości merytorycznej.
 2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§7
NAGRODY

 1. Organizator przewiduje nagrodzenie uczestników nagrodami głównymi oraz wyróżnieniami. Partnerzy konkursu mogą przyznać wybranym uczestnikom nagrody specjalne.
 2. Nagrody dla laureatów za zajęcie głównego miejsca:
 • za zajęcie I miejsca Laureatowi zostanie przyznana kwota 300 zł, dyplom, zestaw książek o tematyce karnoprocesowej i kryminalistycznej, umieszczenie publikacji naukowej w ogólnopolskim czasopiśmie naukowym „Wiedza Kryminalistyczna”;
 • za zajęcie II miejsca Laureatowi zostanie przyznana kwota 150 zł, dyplom, zestaw książek o tematyce karnoprocesowej i kryminalistycznej, umieszczenie publikacji naukowej w ogólnopolskim czasopiśmie naukowym „Wiedza Kryminalistyczna”;
 • za zajęcie III miejsca Laureatowi zostanie przyznana kwota 100 zł, dyplom, zestaw książek o tematyce karnoprocesowej i kryminalistycznej, umieszczenie publikacji naukowej w ogólnopolskim czasopiśmie naukowym „Wiedza Kryminalistyczna”.
 1. Wyróżnienia dla uczestników konkursu to:
 • zestaw książek o tematyce karnoprocesowej i kryminalistycznej, dyplom, umieszczenie publikacji naukowej w ogólnopolskim czasopiśmie naukowym „Wiedza Kryminalistyczna”.
 1. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kryminalistyka.org.pl, na co każdy uczestnik – w przypadku wygranej – wyraża zgodę, zgłaszając się do konkursu i podając swoje dane osobowe.
 2. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z otrzymanej nagrody.

§8
PRAWA AUTORSKIE

 1. Wysłając pracę konkursową, uczestnik akceptuje treść regulaminu oraz warunki konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w regulaminie dla przeprowadzenia konkursu, którego niniejszy regulamin dotyczy.
 2. Uczestnik konkursu, przesyłając zgłoszenie do konkursu, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. Gdyby powyższe oświadczenia okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba nadsyłająca zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez organizatora szkody.
 3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie zarówno z całości, jak i z dowolnie wybranych fragmentów z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
 1.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy;
 3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 4. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na to, aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb organizatora i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w.w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych, językowych, itp.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i dostępny jest na stronie www.kryminalistyka.org.pl
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Warszawa, dnia 21. 09. 2016 r.

Komisja Konkursowa